Alumni

Founder - Howard Zhang

Alumni

Hien Nguyen

Raj Ajudia

Rebekah Yang

Vinita Saxena

Sumir Hayer

Esther Chan

Joanna Zhang

Hanni Khan

Tina Chang

Jatin Parbhu

Jessica Lee

Roger Xia

Ziling Stefanie Xiong

Emma White

Connor Tsang

Melissa Lee

Antony Zhao

Sahil Hayer

Felix zhou

Nathan fanous

JOSHUA XU

ella yuen

Katelyn Guo